���������� ������ � ���. �����
����� 1 2 ������

BioShock �����.

��� �������� ����������� ��� ���� ��������� ������ �� ������� ���� � ���������� ������� ���. �������� ����� �������� BioShock � BioShock Infinite ������ �� ������� pornodota.ru, ����������� ������� � ������������ �����. � ���� ��������� ����� � ������� ����� ������� �������� � ��������� ������ �������, ������� �� ��� �������������� ������, � ��� �� � �������� ������ ��������. ��� ������ �������� ����� �������� �����������, �� ��������� ����� ������� ���� ����������� ������� �� ��� ������.
�������� ���� ���� �� �� ���

�������� �� ����� "Dota �����" ���������� ����������� ��������, ����������, ������ �����������. ���� ����� ���������� ������ � �������� ��� ��������� �� ����� �����������, � ��� ����� �� ���������� � ���������. �� ������ ���������� ����� ����������� �� ������� ��� �����������. ��������������: ����������� �� �������� 18+. ���������� �������� ����, ���� ��� ��� �� ����������� 18 ���.

�����������